در تقصیر ملاقات یاران به یکدیگر گوید

کهتر و مهتر و وضیع و شریف همه سرگشته‌اند و رنجورند
دوستان گر به دوستان نرسند اندرین روزگار معذورند