در هجای بخیلی گفته

ممسکی جست مر مرا در بلخ که همه شهر اندر آن بندند
تا ببینند خواجه کجاست کس ندیدست و جمله خرسندند
من ندیدم ولیک تا نه چرا می‌ببرند تا بپیوندند