مطایبه

آن بزرگانی که در خاک خراسان خفته‌اند این در معنی که خواهم گفت ایشان سفته‌اند
عاقلان با تجارب عالمان ذوفنون دوستی با غزنوی چون آب و روغن گفته‌اند

ایمنی را و تندرستی را آدمی شکر کرد نتواند
در جهان این دو نعمت است بزرگ داند آن کس که نیک و بد داند