قاضی حمیدالدین از انوری سوئال کند

اوحدالدین که در سوئال و جواب بدهد داد علم و بستاند
به بزرگی جواب این فتوی بکند چون به فضل برخواند
آنکه داند که حال عالم چیست پس تواند کز آن بگرداند
هم بر آن گر بماند از چه سبب عقل اینجا همی فروماند