در علو همت خود گوید

من واین نفس که با قحبه‌ی رعنای جهان چون خسان عشق نبازم نه به سهو و نه بعمد
قدرت دادن اگر نیست مرا باکی نیست همت ناستدن هست و لله الحمد