در هجا

گر اندک صلتی بخشد امیرت ازو بستان کزو بسیار باشد
عطای او بود چون ختنه کردن که اندر عمر خود یکبار باشد

شعر تر و خوب بنده گوید انعام نصیب غیر باشد
این رسم نو آمدست امسال ان شاء الله که خیر باشد

به خدایی که بی‌شناس مقیم دردل و دیده آتشم باشد
مرگ هر چند خوش نباشد لیک بی رخ دوستان خوشم باشد

غلام توام چون غلامت نباشد هر آنکس که در نام نام تو باشد
چنین صد حوادث تو دانم که دانی که در عهده‌ی یک پیام تو باشد
چه باشد که کامم درین برنیاید چو امروز گیتی به کام تو نباشد
گرفتم غلامت نباشد غلامت نه آخر غلام غلام تو باشد