در صفت کسب کمال ومذمت ابناء عصر

هر که به ورزیدن کمال نهد روی شیوه‌ی نقصان ز هیچ روی نورزد
زلزله‌ی حرص اگر زهم ببرد کوه گرد قناعت بر آستانش نلرزد
رفعت اهل زمانه کسب کند زانک صحبت اهل زمانه هیچ نه ارزد