مطایبه

جهان گر مضطرب شد گو همی شو من و می تا جهان آرام گیرد
دلم را انده امروز بس نیست که می اندوه فردا وام گیرد