در هجو

قلتبانی هم به خواهر هم بزن نیست پیدا گرچه کس پنهان نکرد
چند گویی خواهر من پارساست گپ مزن گرد حدیث او مگرد
پارسا در خانه‌ی تو نان تست زانکه نانت را نه زن بیند نه مرد