در نصیحت

در جهان با مردمانی که چون باید گذاشت آن قدر عمری که یابد مردم آزاد مرد
کاستینها در غم او ترکنند از آب گرم فی‌المثل گز بگذرد بر دامن او باد سرد