در وعظ

شادمانی گزین و نیک خویی که زمانه وفا نخواهد کرد
از سر روزگار گرد برآر پیش از آن کز سرت برآرد گرد