خواجه شمس انوری را پوستینی وعده کرده و در فرستادن آن تاخیر نموده بود این قطعه در تهدید وی گفته

شمس بی نور و خواجه‌ی بی‌اصل چند از این دفع گرم و وعده‌ی سرد
از سر جوی عشوه‌ی آب ببند بیش از این گرد پای حوض مگرد
تا مرا در میان تابستان مر ترا پوستین نباید کرد