در عذر تقصیر خدمت

اگر در خدمتت تقصیر کردم مگر لطفت مرا معذور دارد
که بهتر آن کسی باشد که هردم ز مخدومان گرانی دور دارد