در مذمت خزانه‌دار سلطان گفته و چون با هر گنجی ماریست تعبیر از خزانه‌دار به حیه کرده است

ای شاه جهان حیه‌ی صندوق خزانت از هرچه نه خاص تو شود بانگ برارد
وانجا که فتد مال تو در معرض قسمت دنبک زند و حق طمعها بگزارد
یکماه دگر گر ندهی سوزن عدلش حقا که گر آن حیه ترا جبه گذارد