در هجا

آن خداوندی که سال و ماه را تکیه بر اجزای روز و شب نهاد
مر موالید جهان را سیزده اصل و فرع و منشاء و مطلب نهاد
چار سفلی را از آن ام نام کرد نام آن نه علویان را آب نهاد
هرچه از عالم بخیلی جمع کرد یک مکان‌شان مطعم و مشرب نهاد
آن بخیل آباد ممسک خانه را روز فطرت نام او نخشب نهاد