در تهنیت دارو خوردن مجدالدین

مجد دین ای جهان جود و کرم دست جود تو ابر و باران باد
ساحت عالم از طراوت تو چون رخ باغ در بهاران باد
نظر چشم و بوسه‌های لبت به لب و چشم گلعذاران باد
شربت خوشگوار امروزت چون همه عمر خوش‌گواران باد