در شکایت

اندرین عصر هرکه شعر برد به امید صلت بر ممدوح
چار آلت بیایدش ورنه گردد از رنج غم دلش مجروح
دانش خضر و نعمت قارون صبر ایوب و زندگانی نوح