در مدح قاضی حمیدالدین

ای به تو مخصوص اعجاز سخن چون به وترای وتر در معنی قنوت
سمت درگاهت سعود چرخ را گشته در دوران کل خیرالسموت
روزگاری در کمال ناقصان روزگار اطلس کند ز برگ توت
ما چو قرص ارزن و حوت غدیر تو چو قرص آفتا و برج حوت
صعوه‌ی ما مرد سیمرغ تو نیست تو قوی بازو به فضلی ما به قوت
پیش نظم چون نسیج الوحد تو چیست نظم ما نسیج النعکبوت
گرچه در تالیف این ابیات نیست بی‌سمین غثی و قسبی بی‌کروت
رای عالی در جواب این مبند لایق اینجا السکوتست السکوت
ای به حق بخت تو حی لاینام بادی اندر حفظ حی لایموت