ایضاله

ای ز جانم عزیزتر خاکی گر زمین عطف دامن تو برفت
از تو باز آمدن که یارد خواست عذر این آمدن که داند گفت