مطایبه در عذر مستی

گفتی اجل شهاب موئید که آن فلان رفت و نگفت رفتم و این ناصواب رفت
از باده‌ی نعیم تو شد چون به خانه مست رفتم چگونه گوید آن کو خراب رفت