در شکر

من به الماس طبع تا بزیم گوهر مدحت تو خواهم سفت
تو عطا گر دهی و گر ندهی بالله ار جز ثنات خواهم گفت