در اشتیاق

به خدایی که از صنایع او روی هر بوستان منقش گشت
که مرا در فراق خدمت تو زندگانی چو مرگ ناخوش گشت