در تاریخ فوت سلطان سنجر

چاشتگه در شهر مرو آن نامور فخر زمان خسرو روی زمین سنجر ز عالم درگذشت
رفته از تاریخ هجرت پانصد و پنجاه و دو روز شنبه از ربیع‌الاول از بعد سه هشت