مطایبه

هر کرا ریدنی بگیرد سخت رید بایدش و کارها بگذاشت
زانکه ما تجربت بسی کردیم تا نریدیم هیچ سود نداشت
تیز دادیم و گندها کردیم عقلها نیز هم برین بگماشت