در مذمت زن خواستن

به خدایی که بی‌ارادت او خلق را رنج و شادمانی نیست
کاندرین روزگار زن کردن بجز از محض قلتبانی نیست