این قطعه را فتوحی گفت و به انوری بست و مردم بلخ بر حکیم متغیر شدند سوگندنامه در نفی آن گفت

چار شهرست خراسان را در چارطرف که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست
گرچه معمور و خرابش همه مردم دارند بر هر بی‌خردی نیست که چندین دد نیست
مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک معدن در و گهر بی‌سرب و بسد نیست
بلخ شهریست در آکنده به اوباش و رنود در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست
مرو شهریست به ترتیب همه چیز درو جد و هزلش متساوی و هری هم بد نیست
حبذا شهر نشابور که در ملک خدای گر بهشتیست همانست و گرنه خود نیست