در شکایت زمانه و مفاخرت خود

عنصری گربه شعر می صله یافت نه ز ابناء عصر برتری ایست
نیست اندر زمانه محمودی ورنه هرگوشه صد چو عنصری‌ایست