در فضیلت عقل و شرف انسان به خرد

برترین مایه مرد را عقلست بهرین پایه مرد رد تقویست
بر جمادات فضل آدمیان هیچ بیرون از این دو معنی نیست
چون از این هر دو مرد خالی ماند آدمی و بهیمه هر دو یکیست
کافران را که آدمی نسبند نص بل هم اضل از این معنیست