در مطایبه

نشوی سرور اندرین گیتی گرچه در هر فنیت چالاکیست
بشنو از من اگر سری طلبی کاین سخن سر علم افلاکیست
سینه بر خاک نه مربع‌وار که قران در مثلث خاکیست