مناظره‌ی بوته‌ی کدو با درخت چنار

نشنیده‌ای که زیر چناری کدو بنی برجست و بر دوید برو بر به روز بیست
پرسید از چنار که تو چند روزه‌ای گفتا چنار عمر من افزون‌تر از دویست
گفتا به بیست روز من از تو فزون شدم این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست
گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ کاکنون نه روز جنگ و نه هنگام داوریست
فردا که بر من و تو زد باد مهرگان آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست