سکنجبین از کسی به طرز لغز خواسته

بفرستم ای امیر به تعجیل شربتی زان کز قوام و نفع چو لفظ بدیع اوست
شیرین و ترش گشته دو جوهر به هم رفیق این چون حدیث دشمن و آن چون عتاب دوست
آورده زیر کان ز پی فایده برون رز را یکی ز سینه و نی را یکی ز پوست