در مطایبه

در جهان چندان که گویی بی‌شمار نیستی و محنت و ادبیر هست
وز فلک چندان که خواهی بی‌قیاس نفرت آهو و خشم شیر هست
گر ز بالای سپهر آگه نه‌ای زین قیاسش کن که اندر زیر هست
دورها بگذشت بر خوان نیاز کافرم گر جز قناعت سیر هست
نام آسایش همی بردم شبی چرخ گفتا زین تمنی دیر هست
گفتمش چون گفت آن اندر گذشت گر کنون رغبت نمایی ... هست