در قناعت و آزادگی

آلوده‌ی منت کسان کم شو تا یک شبه در وثاق تو نانست
راضی نشود به هیچ بد نفسی هر نفس که از نفوس انسانست
ای نفس به رسته‌ی قناعت شو کانجا همه چیز نیک ارزانست
تا بتوانی حذر کن از منت کاین منت خلق کاهش جانست
زین سود چه سود اگر شود افزون در مایه‌ی نفس نقص نقصانست
در عالم تن چه می‌کنی هستی چون مرجع تو به عالم جانست
شک نیست که هرکه چیزکی دارد وانرا بدهد طریق احسانست
لیکن چو کسی بود که نستاند احسان آنست و سخت آسانست
چندان که مروتست در دادن در ناستدن هزار چندانست