طلب امداد مهم خود کند

ای بزرگی که در بزرگی و جاه قدرت از چرخ هفتمین بیشست
عقل با دانش تو بی‌دانش چرخ با همت تو درویشست
دیده‌ی دیده‌ی ذکاء تو است هرچه در خاطر بداندیشست
باز بی‌پاس دولتت کبک است گرگ بی‌داغ طاعتت میشست
نور در چشم دشمنت نارست نوش در کام حاسدت نیشست
عالمی در حمایت کف تست کف تو در حمایت خویشست
بنده را گرچه کمترین هنرست اینکه نقش جهان بدکیشست
جز به سعی تو برنخواهد گشت بنده را این مهم که در پیشست