در نصیحت

اعتقادی درست دار چنانک اعتمادت بدان نباشد سست
بنده را بی‌شک از عذاب خدای نرهاند جز اعتقاد درست