در هجا

شمس را چیزکی است بر گردن واندرور چیزها نه یک چیزست
هیچ دانی درو چه شاید بود باش در زیر ریش او تیزست
آنچه بر گردن است ترکاج است وانچه در زیر ریش تر تیزست