مطایبه

حاجبت رگ ز دست دانستم از چه معنی از آنکه محرورست
رگ زند هرکه او بود محرور عذر عذرت مخواه معذورست
خیری خانه گر خراب شدست غم مخور تابحانه معمورست
من ز خیری به تابخانه شوم که نه من لنگم و نه ره دورست

تا مشقت ره طاعت نبرد هرگز گفت که ز آمد شد خدمت عصبم رنجورست
چون چنان شد که به هر گام دوره بنشیند گر به خدمت نرسد در دو جهان معذورست
همه جور من از این کهنه دو صندوق تهیست که به پریش گمان همه کس مغرورست
خانه چون خانه‌ی بوبکر ربابیست ولیک اندرو هیچ طرب نیست که بی‌طنبورست
ای دریغا که برون رفت بدر عمر و هنوز در و دیوار تمنی همه نامعمورست
حال او دور مشو با کرم خویش بگو تات گوید که چنین‌ها ز مروت دورست
صلت و بخشش و مرسوم و مواجب بگذار آخر ار مزد نباشد کم اگر مزدورست
عید بگذشت و عروسی شد و سور آمده گیر زانکه کابین شود آن را خلفی مقدورست
دانم این قطعه چو برخواند خواهد گفتن تا چنین عید و عروسی است چه جای سورست