اظهار اشتیاق کند

به خدایی که در پرستش خویش آسمان را رکوع فرمودست
دست حکمش به کیله‌ی خورشید خرمن روزگار پیمودست
که ز چشمم به عشق خدمت تو جان به عرض سرشک پالودست
این سخن را عزیز دار که دوش چرخ با من در این سخن بودست