قطعه‌ی زیر را به خواجه اسحاق پدر خوانده‌ی خود فرستاده

مرا مقصود فرزندان آدم ز فرزندان صدق خود شمردست
خداوند اوحدالدین خواجه‌اسحق که گیتی با بزرگیهاش خردست
گرش بینی بگو ای آنکه پایت ز رتبت پایه‌ی گردون سپردست
خبر داری که فرزند عزیزت چه پای امروز در خواری فشردست
ز پای اندر میفکن دست گیرش که اندر پایمال و دست بردست