در هجا گوید

رای مجدالملک در ترتیب ملک ژاژ چون تذکیر قاضی ناصحست
یارب اندر ناکسی چون کیست او باش دانستم چو تاج صالحست