شراب خواهد

ای کریمی که در عطا دادن خاک پایت مرا به سر تاجست
جان شیرین من به تلخ چو آب به سر تو که نیک محتاجست