در محمدت صاحب ناصرالدین

قدر می‌خواست تا کار دو عالم به یکبار از پی سلطان کند راست
چو او اندیشه‌ی برخاستن کرد قضا گفتا تو بنشین خواجه برخاست