در مدح موئتمن سرخسی

رتبت و تمیکن صدر موئتمن همچو قدر و همتش بی‌منتهاست
آفتابش در سخاوت مقتدیست واسمان را در کفایت مقتداست
طبع شد بیگانه با آز و نیاز تا کفش با جود و بخشش آشناست
دست او را خواستم گفتن سخیست باز گفتم نه غلط کردم سخاست
ای جوادی کز پی مدح و ثنات بر من از مدح و ثنا مدح و ثناست
عالمی از کبریایی سر به سر گرچه عالم سر به سر کبر و ریاست
زحمتی آورده‌ام بار دگر گرچه روز و شب دلت در یاد ماست
کار شاعر زحمت آوردن بود وانکه رحمت آورد کار شماست
هست مستغنی ز شرح از بهر آنک شرح کردن زانچه می‌دانی خطاست
بادت اندر دولت باقی بقا تا بقا از ایزد باقی بقاست