در شکایت گوید و توقع تلطف کند

چون برگهای طوبی طبعم به نام تو یک روی بر ثنا و دگر روی بر دعاست
در خاطرم که بلبل بستان نعت تست اطراف باغ عمر ابدالدهر پر نواست
با برگ و با نوای چنین بنده‌ای چو من هر روز بی‌نواتر و بی‌برگ‌تر چراست