صاحب ناصرالدین را مدح گوید

ای سرافرازی که از یک سعی تو پای محکم کرد ملک و سر فراخت
جز تو از ارکان دولت فتح را تا بدین غایت کسی آلت نساخت
حق سلطان این چنین باید گزارد قدر دولت این چنین باید شناخت