در تعریف کتاب مقامات قاضی حمیدالدین

هر سخن کان نیست قرآن با حدیث مصطفی از مقامات حمیدالدین شد اکنون ترهات
اشک اعمی دان مقامات حریری و بدیع پیش آن دریای مالامال از آب حیات
شاد باش ای عنصر محمودیان را روح تو رو که تو محمود عصری ما بتان سومنات
از مقاماتت اگر فصلی بخونی بر عدو حالی از نامنطقی جذر اصم یابد نجات
عقل کل خطی تامل کرد ازو گفت ای عجب علم اکسیر سخن داند مگر اقضی القضات
دیر مان ای قدر و رایت عالم تایید را آفتابی بی‌زوال و آسمانی با ثبات