در مطایبه گوید

زهی نم کرمت در سخا بهارانگیز چنانکه گشت هوای نیاز ازو محجوب
دهان لاله رخانم به خنده بازگشای از ابر جود در آنم یکی یم مقلوب