مطایبه

دستار خوان بود ز دو گز کم به روستا در وی نهند ده کدوی تر نه بس عجب
لیکن عجب ز خواجه از آن آیدم همی کو بر کدوی خشک نهد بیست گز قصب