ایضا شراب خواهد

من و نگار من امروز هر دو رگ زده‌ایم من از حرارت عشق و وی از حرارت تب
بزرگ بارخدایی کنی و بفرستی ورا شراب عناب و مرا شراب عنب