در هجا گوید

می‌نبینی که روزگار چه کرد به فلک برکشید دونی را
بر سر آدمی مسلط کرد آنچنان خر فراخ کونی را